logologo text

Regelement 1967

Huishoudelijk reglement Katholiek jongeren centrum 1967

 1. Het Katholiek jongerencentrum in Geuzenveld stelt zich ten doel om de jongenlui van 14 tot 25 jaar mee te laten doen aan de vernieuwing van deze tijd.
 2. Hiervoor is een jongerenkoor opgericht met de bedoeling om de Eucharistie op een moderne en eigen manier te beleven.
 3. Het jongerenkoor beperkt zich niet alleen op muzikale activiteiten binnen de kerk, maar wil haar diensten aanbieden in het raam van de hele liturgie.
 4. Om lid te worden van het jongerenkoor verbindt men zich om wekelijks op de repetitie te verschijnen en de jaarlijkse kontributie te betalen die door het bestuur is vastgesteld op Fl 2,-
 5. De repetities van het koor duren één uur en worden gehouden op dinsdagavond vanaf 20.00u (voorlopig nog in de kerk).
 6. Voor het organiseren van gespreksgroepen wordt een beroep gedaan op een aantal ouders, die een gesprek in goede banen kunnen houden en die de ruimte hebben om de leden, die aan de groep mee doen te ontvangen.
 7. De gespreksavonden duren ongeveer anderhalf uur.
 8. De leden van deze jongerengroep dienen in het bezit te zijn van een voor het lopend seizoen gelding lidmaatschapskaart. Introducé's kunnen één maand onze activiteiten bezoeken alvorens ze een beslissing moeten nemen of ze lid willen worden of niet. Zoniet worden ze niet meer toegelaten.
 9. Het bestuur heeft het recht om ieder die zich binnen de groep misdragen heeft voor kortere of langere tijd te schorsen. Een dergelijke schorsing gebeurt via het bestuur in zijn geheel. Voorkomende gevallen dienen dan ook aan het bestuur te worden voorgelegd. Een afzonderlijk lid van het bestuur heeft niet het recht een lid van de soos de toegang te weigeren.
 10. Het bestuur wordt ter zijde gestaan door een Aktie-groep, die als taak heeft nieuwe leden te werven voor het koor, gespreksgroepen en de toekomstige jongerensoos. Aktie-groep en bestuur komen van tijd tot tijd bijeen om aktiviteiten onderling te bespreken. De Aktie-groep kan wanneer zij dit nodig acht een dergelijk gesprek zelf voorbereiden en voorstellen.
 11. De leden van het koor verbinden zich ertoe om per toebeurt hun diensten aan te bieden aan de kapel van het clubhuis in de Pieter van de Werffstraat 7 om zang en liturgie ook in dit gedeelte van de parochie levend te houden.